Kursa statuss: Procesā

Kurss “Ievads uzņēmējdarbībā” orientēts uz to, lai studentiem veidotu izpratni un spēju analizēt uzņēmējdarbības būtību, uzņēmēja vietu un lomu uzņēmumā, izprastu komercdarbības formu galvenās atšķirības, saprastu, kas ietekmē uzņēmējdarbības iekšējo un ārējo vidi, spētu patstāvīgi veikt SVID analīzi, izprastu mārketinga nozīmi uzņēmējdarbībā., gūtu sapratni par riskiem, to minimizācijas pasākumiem. Tāpat studenti gūs informāciju par uzņēmuma finansēšanas avotiem, finanšu plūsmu, finansēšanas iespējām, vadības pamatiem un uzņēmuma dzīves ciklu.