ViA ZTC

Vidzemes Augstskolas (ViA) Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC) veic augstskolas intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnesi uz tautsaimniecību un veicina mūžizglītības pieejamību Vidzemes reģionā. ZTC misija ir stiprināt trīspusēju sadarbību starp augstskolu, industriju un pašvaldību institūcijām ar kopīgu mērķi veicināt inovāciju, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību.

Zināšanu un tehnoloģiju centrs ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība, kas darbu uzsāka 2014.gada 1.septembrī. Centrā ir iekļauts līdz šim augstskolā strādājošais Mūžizglītības centrs, kas piedāvā dažāda veida formālās un neformālās izglītības programmas.

ZTC mūžizglītības pakalpojumi:

  • Atvērtā universitāte
  • Valodu kursi
  • Profesionālās pilnveides programmas
  • Individuālas apmācību programmas uzņēmumiem / valsts iestādēm
  • Sagatavošanas kursi augstskolas reflektantiem un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem
  • Centralizētie vidusskolas eksāmeni

 

Papildu informācija:
Anita Savoņi-Vaido
Mūžizglītības projektu vadītāja
E-pasts: anita.vaido@va.lv
Tālruņi: 64207227, 28374150

Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta
Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada marts
Kursa apjoms: 39 stundas
Apraksts: Kursa Spāņu valoda bez priekšzināšanām mērķis ir iepazīstināt ar spāņu valodas pamatprincipiem un sagatavot kursa klausītājus veiksmīgai valodas lietošanai iesācēja līmenī gan ikdienas komunikācijas situācijās, gan akadēmisko un profesionālo gaitu uzsākšanai spāņu valodā runājošās valstīs.

Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada marts

Kursa apjoms: 60 stundas

Apraksts: Kursa mērķis ir nostiprināt un papildināt zināšanas par mikropasaules un makropasaules likumsakarībām, pētot fizikālos procesus un to saistību ar citām dabaszinātņu nozarēm. Pēc sekmīgas kursa apguvēji iegūst zināšanas par fizikas problēmām un to matemātisko aprakstu, kuras var veicināt sekmīgu centralizēto eksāmenu nokārtošanu un turpmākās studijas dabaszinātņu, inženierzinātņu un citās līdzīgās nozarēs.

Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada marts (konkrēts datums tiks precizēts)

Kursa apjoms: 90 stundas

Apraksts: Kursu klausītāju runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņu un prasmju apguve un pilnveidošana ar mērķi prast tās pielietot dabiskā komunikācijas procesā svešvalodā, runāt par situācijām tagadnē un pagātnē, sazināties uzdodot jautājumus un saprast atbildes. Vispārējā redzesloka paplašināšana, svešvalodas kā iespējas izmantošana, lai stiprinātu savu pašapziņu un motivētu turpmāko praktisko darbību multikulturālajā vidē.

Kursa statuss: Procesā

Kursa uzsākšanas laiks: 2016.gada oktobris (konkrēts datums tiks precizēts)

Kursa apjoms: 24 stundas

Apraksts: Kursants būs apguvis teorētiskās zināšanas par biroja darba organizāciju, iekšējās komunikācijas organizēšanu, iepazinies ar darba tiesību un dokumentu pārvaldību reglamentējošiem normatīviem aktiem, ar dokumentu pārvaldības procesu, tā organizāciju, un praktiski spēs sagatavot organizācijā nepieciešamos dokumentus ar juridisku spēku (gan parastos (ikdienišķos), gan sarežģītākus, piemēram, darba līgumus, amatu aprakstus, Lietvedības instrukciju, lietu nomenklatūru).

 

Kursa statuss: Procesā

Kursa uzsākšanas laiks: 2016.gada septembris (konkrēts datums tiks precizēts)

Kursa apjoms: 60 stundas

Apraksts: Kursa mērķis ir sniegt zināšanas, iepazīstinot kursu dalībniekus ar norvēģu valodas pamatlikumiem, apvienojot gramatikas tēmu apguvi ar vārdu krājuma pilnveidošanu, runāt par situācijām tagadnē, pagātnē un nākotnē, sazināties, uzdodot jautājumus un saprast atbildes attīstot valodas runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņas un prasmes ar mērķi mācēt tās pielietot dabiskā komunikācijas procesā svešvalodā, kas veido bāzi tālākai norvēģu valodas apguvei.

Kursa statuss: e-apmācība

Kursa uzsākšanas laiks: brīva izvēle

Kursa apjoms: 20 stundas

Apraksts: Šajā kursā apgūsiet teksta apstrādes pamatus programmā Microsoft Word 2013, kā arī uzzināsiet par bezmaksas teksta redaktoriem Apache OpenOffice Writer un LibreOffice Writer

Kursa statuss: e-apmācība

Kursa uzsākšanas laiks: brīva izvēle

Kursa apjoms: 18 stundas

Apraksts: Šajā kursā apgūsiet datora uzbūves un darbības pamatus, kā arī uzzināsiet par biežāk izmantotajām perifērijas iekārtām un tīkla ierīcēm.